• Tư vấn điều trị
      bệnh khàn tiếng


    www.trikhantieng.com

    Liên hệ + 0913163316

BlogList111

Việt Nam Gia Phả, nơi lưu trữ Gia Phả của người Việt Nam  Kiến thức Blogspot Ngonluanho: Nhung cau chuyen thap lua-Tin-Cay-Men Vngreenzone Là một nơi chia sẻ kinh nghiệm làm blogger - Nơi tôn vinh tâm hồn blogger Việt

Tạo menu nhiều tab cho blogspot

4
26/12/2010

Có nhiều kiểu menu trong thiết kế web và menu nhiều tab là một kiểu rất được ưa chuộng bởi vì nó giúp tiết kiệm không gian bố trí cho trang web. Bạn có thể dễ dàng thêm tab mới cho menu kiểu này.

Menu nhiều tab có thể được dùng cho blogspot.

Để tạo kiểu menu này, bạn hãy thực hiện theo các bước sau đây.

Bước 1. Đăng nhập Blogger, vào Design >> Edit HTML.

Đặt đoạn code dưới đây vào trước thẻ </head>.

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('<style type="text/css">.tabber{display:none;}<\/style>');
function tabberObj(argsObj)
{
var arg;
this.div = null;
this.classMain = "tabber";
this.classMainLive = "tabberlive";
this.classTab = "tabbertab";
this.classTabDefault = "tabbertabdefault";
this.classNav = "tabbernav";
this.classTabHide = "tabbertabhide";
this.classNavActive = "tabberactive";
this.titleElements = ['h2','h3','h4','h5','h6'];
this.titleElementsStripHTML = true;
this.removeTitle = true;
this.addLinkId = false;
this.linkIdFormat = '<tabberid>nav<tabnumberone>';
for (arg in argsObj) { this[arg] = argsObj[arg]; }
this.REclassMain = new RegExp('\\b' + this.classMain + '\\b', 'gi');
this.REclassMainLive = new RegExp('\\b' + this.classMainLive + '\\b', 'gi');
this.REclassTab = new RegExp('\\b' + this.classTab + '\\b', 'gi');
this.REclassTabDefault = new RegExp('\\b' + this.classTabDefault + '\\b', 'gi');
this.REclassTabHide = new RegExp('\\b' + this.classTabHide + '\\b', 'gi');
this.tabs = new Array();
if (this.div) {
this.init(this.div);
this.div = null;
}
}

tabberObj.prototype.init = function(e)
{

var
childNodes,
i, i2,
t,
defaultTab=0,
DOM_ul,
DOM_li,
DOM_a,
aId,
headingElement;
if (!document.getElementsByTagName) { return false; }
if (e.id) {
this.id = e.id;
}
this.tabs.length = 0;
childNodes = e.childNodes;
for(i=0; i < childNodes.length; i++) {
if(childNodes[i].className &&
childNodes[i].className.match(this.REclassTab)) {
t = new Object();
t.div = childNodes[i];
this.tabs[this.tabs.length] = t;


if (childNodes[i].className.match(this.REclassTabDefault)) {
defaultTab = this.tabs.length-1;
}
}
}
DOM_ul = document.createElement("ul");
DOM_ul.className = this.classNav;

for (i=0; i < this.tabs.length; i++) {

t = this.tabs[i];


t.headingText = t.div.title;

if (this.removeTitle) { t.div.title = ''; }

if (!t.headingText) {


for (i2=0; i2<this.titleElements.length; i2++) {
headingElement = t.div.getElementsByTagName(this.titleElements[i2])[0];
if (headingElement) {
t.headingText = headingElement.innerHTML;
if (this.titleElementsStripHTML) {
t.headingText.replace(/<br>/gi," ");
t.headingText = t.headingText.replace(/<[^>]+>/g,"");
}
break;
}
}
}

if (!t.headingText) {

t.headingText = i + 1;
}


DOM_li = document.createElement("li");


t.li = DOM_li;


DOM_a = document.createElement("a");
DOM_a.appendChild(document.createTextNode(t.headingText));
DOM_a.href = "javascript:void(null);";
DOM_a.title = t.headingText;
DOM_a.onclick = this.navClick;


DOM_a.tabber = this;
DOM_a.tabberIndex = i;


if (this.addLinkId && this.linkIdFormat) {


aId = this.linkIdFormat;
aId = aId.replace(/<tabberid>/gi, this.id);
aId = aId.replace(/<tabnumberzero>/gi, i);
aId = aId.replace(/<tabnumberone>/gi, i+1);
aId = aId.replace(/<tabtitle>/gi, t.headingText.replace(/[^a-zA-Z0-9\-]/gi, ''));

DOM_a.id = aId;
}


DOM_li.appendChild(DOM_a);


DOM_ul.appendChild(DOM_li);
}


e.insertBefore(DOM_ul, e.firstChild);


e.className = e.className.replace(this.REclassMain, this.classMainLive);


this.tabShow(defaultTab);


if (typeof this.onLoad == 'function') {
this.onLoad({tabber:this});
}

return this;
};


tabberObj.prototype.navClick = function(event)
{


var
rVal,
a,
self,
tabberIndex,
onClickArgs;

a = this;
if (!a.tabber) { return false; }

self = a.tabber;
tabberIndex = a.tabberIndex;


a.blur();


if (typeof self.onClick == 'function') {

onClickArgs = {'tabber':self, 'index':tabberIndex, 'event':event};

/* IE uses a different way to access the event object */
if (!event) { onClickArgs.event = window.event; }

rVal = self.onClick(onClickArgs);
if (rVal === false) { return false; }
}

self.tabShow(tabberIndex);

return false;
};


tabberObj.prototype.tabHideAll = function()
{
var i;


for (i = 0; i < this.tabs.length; i++) {
this.tabHide(i);
}
};


tabberObj.prototype.tabHide = function(tabberIndex)
{
var div;

if (!this.tabs[tabberIndex]) { return false; }


div = this.tabs[tabberIndex].div;


if (!div.className.match(this.REclassTabHide)) {
div.className += ' ' + this.classTabHide;
}
this.navClearActive(tabberIndex);

return this;
};


tabberObj.prototype.tabShow = function(tabberIndex)
{


var div;

if (!this.tabs[tabberIndex]) { return false; }


this.tabHideAll();


div = this.tabs[tabberIndex].div;


div.className = div.className.replace(this.REclassTabHide, '');


this.navSetActive(tabberIndex);


if (typeof this.onTabDisplay == 'function') {
this.onTabDisplay({'tabber':this, 'index':tabberIndex});
}

return this;
};

tabberObj.prototype.navSetActive = function(tabberIndex)
{this.tabs[tabberIndex].li.className = this.classNavActive;

return this;
};


tabberObj.prototype.navClearActive = function(tabberIndex)
{this.tabs[tabberIndex].li.className = '';

return this;
};


function tabberAutomatic(tabberArgs)
{

var
tempObj,
divs,
i;

if (!tabberArgs) { tabberArgs = {}; }


tempObj = new tabberObj(tabberArgs);
divs = document.getElementsByTagName("div");
for (i=0; i < divs.length; i++) {


if (divs[i].className &&
divs[i].className.match(tempObj.REclassMain)) {


tabberArgs.div = divs[i];
divs[i].tabber = new tabberObj(tabberArgs);
}
}

return this;
}
function tabberAutomaticOnLoad(tabberArgs)
{

var oldOnLoad;

if (!tabberArgs) { tabberArgs = {}; }

oldOnLoad = window.onload;
if (typeof window.onload != 'function') {
window.onload = function() {
tabberAutomatic(tabberArgs);
};
} else {
window.onload = function() {
oldOnLoad();
tabberAutomatic(tabberArgs);
};
}
}


/* Run tabberAutomaticOnload() unless the "manualStartup" option was specified */

if (typeof tabberOptions == 'undefined') {

tabberAutomaticOnLoad();

} else {

if (!tabberOptions['manualStartup']) {
tabberAutomaticOnLoad(tabberOptions);
}

}

//]]>
</script>
<style type='text/css'>
.tabberlive{
margin:0;
padding:5px;
clear:both;
background:#f8f8f8;
border:1px solid #DDD;
}
.tabbernav {
margin:0;
padding: 3px 0;
border-bottom: 1px solid #ddd;
font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;
font-size:12px;
font-weight:bold;
}
.tabbernav li {
list-style:none;
margin:0;
display:inline;
}
.tabbernav li a {
padding:3px 0.5em;
margin-right:1px;
border:1px solid #DDD;
border-bottom:none;
background:#6c6c6c;
text-decoration:none;
color:#ffffff;
}
.tabbernav li a:hover {
color:#6c6c6c;
background:#ffffff;
border:1px solid #DDD;
text-decoration:none;
}
.tabbernav li.tabberactive a,
.tabbernav li.tabberactive a:hover {
background:#ffffff;
color:#6c6c6c;
border-bottom: 1px solid #ffffff;
}
.tabberlive .tabbertab {
padding:5px;
border:1px solid #DDD;
border-top:0;
background:#ffffff;
}
.tabberlive .tabbertab h2,
.tabberlive .tabbertabhide {
display:none;
}
.tabbertab .widget-content ul{
list-style:none;
margin:0 0 10px 0;
padding:0;
}
.tabbertab .widget-content li {
border-bottom:1px solid #ddd;
margin:0 5px;
padding:2px 0 5px 0;
}
</style>

Lưu Template.

Bước 2. Chọn Page Elements và Nhấp chọn Add a Gadget bên phần sidebar. Chọn HTML/JavaScript rồi đặt đoạn code dưới đây vào phần Content của tiện ích.

<div class='tabber'>

<div class='tabbertab section' id='tab1'>
<h2>Tiêu đề 1</h2>

Nội dung 1 / Code 1

</div>
<div class='clear'></div>

<div class='tabbertab section' id='tab2'>
<h2 class='title'>Tiêu đề 2</h2>

Nội dung 2 / Code 2

</div>
<div class='clear'></div>

<div class='tabbertab section' id='tab3'>
<h2>Tiêu đề 3</h2>

Nội dung 3 / Code 3

</div>
<div class='clear'></div>

<div class='tabbertab section' id='tab4'>
<h2 class='title'>Tiêu đề 4</h2>

Nội dung 4 / Code 4

</div>
<div class='clear'></div>

</div>

Trong đoạn code trên, bạn cần đặt tiêu đề cùng với nội dung code cho các tab. Ví dụ tab1 là tiện ích Bài viết mới nhất, tab2 là Bình luận mới nhất …

Bạn có thể thêm tab vào theo định dạng như sau.

<div class='tabbertab section' id='tabX'>
<h2 class='title'>Tiêu đề X</h2>

Nội dung X / Code X

</div>
<div class='clear'></div>

{4 bình luậnAdd yours ?}

09:33:00, 26 thg 2, 2011

Thanks tiếc là cái này load hơi chậm.

Reply
16:34:00, 20 thg 3, 2011

Bạn Hà cho mình hỏi làm thế nào để tạo ra 2 mũi tên cho phép mở rộng và thu hẹp không gian bài viết như blog của bạn được. Cám ơn bạn nhiều.

Reply
07:20:00, 21 thg 3, 2011

@Lê Đình Sáng Bạn đọc bài này nhé :51)

Reply
Nội quy! Đóng lại Khi bạn viết bình luận, cần tuân thủ một số quy tắc sau:
» Bình luận phải nghiêm túc và không chứa các liên kết quảng cáo.
» Có thể sử dụng các thẻ <b> … </b>,<i> … </i>, <a href="URL..."> ... </a>.
» Yêu cầu thủ thuật tại mục Yêu cầu thủ thuật hoặc hỏi tại mục Hỏi và Đáp.
More →
Chữ đậm Chữ nghiêng Chữ nghiêng 2 Chèn Link Chèn Link Mã hóa code Help ?Nhấn vào biểu tượng hoặc kiểu chữ hoặc chèn link sau đó nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) để paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận. Mã hóa code nếu bạn muốn đưa code vào bình luận.

Chọn Xóa

Next post: Bài đăng Mới hơn

Previous post: Bài đăng Cũ hơn